Φορολογική Δήλωση Σχολικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107 του Ν 2238/1994, οι Σχολικές Επιτροπές υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε χρόνο δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έως τις 10 Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους. Ειδικά για εφέτος η προθεσμία λήγει στις 11 Μαρτίου επειδή στις 10 είναι Καθαρά Δευτέρα. Υποβάλλουμε τη Δήλωση Φορολογίας σε 2 αντίτυπα. Επίσης συνυποβάλλουμε Κατάσταση ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ εις διπλούν. Τα έντυπα αυτά τα προμηθεύουν οι Εφορίες.

Σε περίπτωση μη υποβολής, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο από 117 έως 1.170 ευρώ!! σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν 2523/97.

Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο 1053609/2004 του Υπουργείου Οικονομικών.

 

 
Γιανναράκης Π.