Υποβολή Καταστάσεων Τιμολογίων

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ΠΔ 186/92 (ΚΒΣ - Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων) και οι σχολικές επιτροπές υποβάλουν προς τις αρμόδιες ΔΟΥ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου καταστάσεις με τα τιμολόγια προμηθευτών ( παρ. 1α άρθρου 20). Η κατάσταση θα περιλαμβάνει τα τιμολόγια καθαρής αξίας (προ ΦΠΑ) μεγαλύτερης των 300 ευρώ. Από 1.1.2005 -σύμφωνα με την ΠΟΛ 1114/05- η υποβολή της κατάστασης θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω της πύλης της ΓΓΠΣ. Για την προμήθεια κωδικών για την πρόσβαση στη ΓΓΠΣ πατήστε εδώ. ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα δώσετε το ΑΦΜ της σχολικής Επιτροπής και όχι του σχολείου!

 

 

 
 
Γιανναράκης Π.